Odstoupení od smlouvy

Úvod Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Michal Böhm, se sídlem Němčice 47, 294 42 Luštěnice, identifikační číslo: 02736306, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod:                  Outlethome.cz

Společnost:                               Michal Böhm

Se sídlem:                                 Němčice 47 , 294 42 Luštěnice

IČ:                                             02736306

E-mailová adresa:                     outlethome@seznam.cz

Telefonní číslo:                          705 110 257

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

 

  • Datum objednání:
  • Datum obdržení:
  • Číslo objednávky:

 

  • Peněžní prostředky budou navráceny zpět způsobem:

 

 

*1( Poštovní poukázkou na adresu spotřebitele

 

*2( Převodem na účet spotřebitele číslo __________________________/____________

vedený u společnosti: ____________________________

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V:                                                                             Dne:

 

                                            
______________________________________

                         Podpis spotřebitele

Copyright 2018 - 2024 © Outlethome.cz